Ek – IVb Modül B

19.04.2021
406

BÖLÜM B: ASANSÖRLERİN AB TİP İNCELEMESİ

1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör tanımının veya çeşidinin bulunmadığı da dahil olmak üzere model asansörün teknik tasarımını incelediği ve doğruladığı, asansörün teknik tasarımının ve Ek-I’deki uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gerekleri karşıladığını kanıtladığı uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur. 

Bir asansörün AB tip incelemesi, montajı tamamlanmış bir asansörün temsili bir örneğinin incelemesini kapsar.

2. AB tip incelemesi için başvuru, asansörü monte eden veya yetkili temsilcisi tarafından kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılır.

Başvuru aşağıdakileri kapsar:

 • Asansörü monte edenin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
 • Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan,
 • Teknik dosya.
 • Model asansörün incelendiği yere ait ayrıntılı bilgi. İncelemeye tabi olan asansör, bağlantı bölümlerini içerir ve en az üç seviyeye (üst, alt ve orta)  hizmet verebilecek yeterliliğe sahip olur.
 • Teknik tasarım çözümünün yeterliliğini gösteren ve sunulması gereken kanıt, ilgili uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygulanmadığı durumlarda, diğer belgeler ile birlikte teknik özellikleri de kapsayan herhangi bir belgedir. Söz konusu belge, gereken durumlarda asansör monte edenin uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından diğer teknik özelliklere uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçlarını içerir.

3. Teknik dosya, asansörün Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun değerlendirmesini sağlar.

Teknik dosya uygulanabildiği yerlerde aşağıdakileri içerir:

 • Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama.
 • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları.
 • Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar.
 • Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere bu Ekin 1. maddesinde bahsedilen gerekleri karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.
 • Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları.
 • Test raporları.
 • Ek-I’in 6.2. maddesinde belirlenen talimatların birer kopyası.
 • Seri imal edilen asansörün, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmış kuruluş:

 • Model asansörün veya değişiklik için bir kararın olmadığı asansörün teknik tasarımının doğruluğunun değerlendirilmesi için teknik dosyayı ve çözümlemeleri inceler.
 • İnceleme ve testin yapılacağı yer konusunda asansör monte edenle mutabık kalarak karar verir.
 • Model asansörün teknik dosyaya uygun şekilde monte edildiğini ve asansörün her bir parçasının ilgili teknik özelliklere uygun uyumlaştırılmış standartlara uygun şekilde tasarlandığını onaylar.
 • Asansör monte edenin uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen hususları doğru bir şekilde uygulandığının kontrolü amacıyla uygun incelemeleri ve testleri yapar veya yaptırır.
 • İlgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, asansör monte eden tarafından uygulanan çözümlerin, bu Yönetmelik gereklerini sağladığını kontrol etmek için uygun kontrolleri ve deneyleri yapar veya yaptırır.

5. Onaylanmış kuruluş, gerçekleştirilen incelemeleri, onayları, testleri ve bunların sonuçlarını içeren bir değerlendirme raporunu düzenler. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, onaylanmış kuruluşun yükümlülüklerine zarar vermeyecek şekilde sadece asansör monte eden ile uzlaşmak suretiyle bu raporun içeriğini tamamen veya kısmen yayımlayabilir.       

6. Asansör tipi, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş başvurana bir AB tip inceleme belgesi verir. Bu belge, asansör monte edenin adı ve adresini, AB tip inceleme sonuçlarını, belgenin geçerlilik şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içerir.

AB tip inceleme belgesi beraberinde bir veya birden fazla ek içerebilir.

AB tip inceleme belgesi ve ekleri, son muayenede tipin uygunluğuna dair sağlanacak gerekli tüm bilgiyi içerir.

Eğer asansör monte edenin Ek-I’de yer alan şartları yerine getirmemesi durumunda onaylanmış kuruluş, asansör monte edene AB tip inceleme belgesi vermeyi reddeder, bu reddin detaylı sebeplerini belirtir ve başvuru yapanı bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş teknik dosya ve değerlendirme raporunda olduğu gibi AB tip inceleme belgesinin bir kopyasını, eklerini ve ilavelerini, belgenin verildiği tarih itibariyle on beş yıl muhafaza eder.

7. Onaylanmış kuruluş, genel olarak benimsenen teknik yöntemler ve çözümlerdeki değişikliklerin onaylı tipin Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini daha fazla sağlayamayacağını gösterir ve bu değişikliklerin daha fazla inceleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Onaylanmış kuruluş, gerekmesi halinde asansör monte edeni bilgilendirir.

8. Asansör monte eden, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri hususunda yaptığı ve AB tip incelemesini etkileyecek değişiklikler konusunda onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş değişiklikleri inceler, AB tip inceleme belgesinin geçerli kalıp kalmadığını veya daha fazla inceleme, onaylama veya teste ihtiyaç olup olmadığını başvurana bildirir.

Onaylanmış kuruluş uygun görmesi durumunda, AB tip inceleme belgesine bir ek yayımlar veya başvurana yeni bir AB tip inceleme belgesi talebini sorar.

9. Her onaylanmış kuruluş Bakanlığa, verilen veya iptal edilen AB tip inceleme belgelerini ve bu sertifikaların askıya alınan veya kısıtlanan eklerini periyodik olarak veya talebi üzerine sağlar.

Her onaylanmış kuruluş reddedilen başvurular, iptal edilen AB tip inceleme belgeleri ve bu sertifikaların iptal edilen veya askıya alınan veya kısıtlanan ekleri ile ilgili olarak diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

10. Komisyon, üye ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, AB tip inceleme sertifikasının kopyasını ve ekini, teknik dosyanın bir kopyasını ve onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen incelemelerin, onayların ve testlerin raporlarını elde edebilir.

11. Asansör monte eden, AB tip inceleme belgelerinin teknik dosyasının kopyalarını ve bunların eklerini asansörün montaj tarihinden itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

12. Yetkili temsilci bu Ekin 2. maddesinde belirtildiği şekilde başvuru yapar ve bu Ekin 7. ve 10. maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.